30 лв. повече в джоба след скока на минималната заплата

30 лв. повече в джоба след скока на минималната заплата

С 31 лева повече месечно ще получават мнозинството, получаващо минимална заплата. Брутната минимална заплата от началото на 2021 г. вече е 650 лева или с 6.5% повече. Това означава, че през февруари работещите трябва да получат за първи път повече пари в портфейла си. След приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 504.39 лв. Сметката е само за трета категория труд и е със зададен период на изчисление за 2020 г. Тоест възможно е минимално разминаване. Общо удръжките от служителя са на стойност от 145,61 лева месечно по пера, от който 89 лева отиват за осигурителни вноски за пенсии, безработица, майчинство и здравна осигуровка.

От 1 януари минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 300 лв. Максималната пенсия става 1440 лв. И при двете увеличението е 20%. Всички останали пенсионери с пълен принос към системата ще получат увеличение от 1 юли, за да получат осъвременяване по швейцарското правило с 5%.

С минималната заплата се увеличава и минималният осигурителен доход, който става 650 лв. за всички с изключение на земеделските стопани и тютюнопроизводителите, които ще се осигуряват върху минимум 420 лв. Максималният осигурителен доход остава 3000 лв.

Обезщетенията за безработица остават без промяна – минималната дневна сума ще е 12 лв., а максималната – 74.29 лв. Обезщетението за гледане на дете до 2 години остава 380 лв. месечно. Няма промяна и в начина на изплащане на болничните – през първите три дни работодателят плаща 80% от дохода, а от четвъртия ден НОИ поема 70%.

Няколко промени в социалните закони влизат в сила от началото на януари.

60 дни неплатен отпуск ще се зачитат

за осигурителен и трудов стаж

Това е двойно повече от действащия до коронакризата срок, а мярката е за облекчаване на хората от затворени фирми и предприятия.

Тази година е последната, в която човек може да избере старата методика за изчисляване на пенсията, която беие с избор на “трите златни години“ отпреди 1997 г. Пожизнени инвалидни пенсии ще се полагат само на хора, които са се пенсионирали по общите условия за трета категория труд. Досега те се полагаха и на хората, които поради липса на стаж са се пенсионирали късно.

И тази година продължава

постепенното затягане на условията за пенсиониране

За излизане в пенсия по общия ред са необходими навършени 61 г. и 8 месеца и 36 г. стаж за жените, а за мъжете – навършени 64 г. и 4 месеца и 39 г. стаж. При липса на достатъчно стаж и двата пола трябва да чакат да навършат 66 години и 8 месеца.

Право на втора пенсия догодина ще имат около 17 000 жени. 10% от тях са събрали вноски за пожизнена втора пенсия, показват сметките на частните фондове. Частните фондове ще изплащат три вида пенсии в зависимост от натрупаните вноски – пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата по индивидуална партида и еднократно изплащане на средствата по индивидуална партида, когато размерът на средствата е по-малък от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Хората, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране за трета категория труд и на които не е отпусната пенсия, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото си на избор да се осигуряват само в НОИ.

От 1 януари се променя прагът, до който може да се запорират пенсии, тъй като по закон принудителното изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата, тоест от пенсиите под този размер не могат да се правят удръжки. Така няма да бъдат запорирани пенсии в размер до 650 лв.

Но с увеличението на минималната заплата поскъпва и откупуването на стаж за пенсия. Човек може да купи до 5 години, като плаща по 19.8% от минималната заплата на месец. От тази година сумата е 128.7 лв. месечно, или 1544.4 лв. годишно, а за целия период става 7722 лв.

При детските надбавки няма промяна

Прагът за достъп остава 410 лв. на човек от семейство. В крайна сметка мнозинството реши да даде повече на родителите през данъчни отстъпки, но те ще се почувстват в семейния бюджет догодина.

Така и тази година добавката за семейство с едно дете е 40 лева, с две – 90 лева, три деца – 135 лева, за семейство с четири деца – 145 лева, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лева. При доход на човек от 410.01 лв. до 510 лв. включително детските се отпускат в намален размер – 80%. За учебната 2021/2022 г. записаните в първи клас и в осми клас деца ще получат еднократно по 300 лв. без значение дохода на родителите.

Тази година

няма промяна в сроковете за подаване

на данъчна декларация от физически лица

През 2021 г. гражданите могат да декларират данъците си от 10 януари т.г. като на тази дата документи може да се изпращат както онлайн, така и на място. Остава отстъпката от 5 на сто или до 500 лв. от данъка за довнасяне при изпратена електронна декларация. Крайният срок за деклариране е без промяна – 30 април, но ако желаем да се възползваме от 5% отстъпка за ранно деклариране, то трябва да подадем информация до 31 март. До края на април е и времето за внасяне на окончателния данък за доходи от чужбина като дивиденти, награди, ликвидационни дялове и пр. И тази година гражданите ще могат да използват предварително попълнени е-декларации, които ще са на база данни от работодатели и платци на хонорари. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2020 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Ако физическо лице получава доходи от наем или използва данъчни облекчения, то само трябва да посочи тези обстоятелства.

От друга страна, в данъчния календар на фирмите има редица промени. Срокът за деклариране и внасяне на годишния данък ще е от 1 март до края на юни. Същият период важи за едноличните търговци и земеделците. Подаването на годишният отчет за дейността също ще е в периода 1 март – 30 юни 2021 г. Срокът за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и данък върху дейността от опериране на кораби се измества на 30 юни, като няма начална дата за него.

През тази година влизат в сила нови данъчни облекчения за родителите. Така от годишната данъчна основа за 2021 г.

ще се приспадат 4500 лв. при едно ненавършило пълнолетие дете

9 000 лв. при две деца и 13 500 лв. при три или повече ненавършили пълнолетие деца. Тъй като данъкът върху доходите е в размер на 10%, това означава, че дължимите налози от родителите ще бъдат намалени с 450 лв. за едно дете, с 900 лв. за две и с 1350 лв. за три и повече деца. Реално сумите ще се приспадат от доходите на лицата през 2021 г. и ще се кандидатства за тях през 2022 г., когато се подава годишна данъчна декларация.

При легален ремонт на дома с налични документи за свършената работа гражданите ще могат да използват данъчно облекчение в размер до 2000 лв. за плащанията за труд във връзка с подобрение/ремонт. Облекчението ще може да се използва само от собственици, но не и наематели, независимо дали са български граждани, или чуждестранни физически лица. Ако имотът има няколко собственици, всеки може да използва облекчението, стига общата сума да не надвишава два бона. Тъй като налогът е 10%, това означава, че максималната сума, която може да бъде спестена като данък, е 200 лв.

Изискване е облекчението да се използва само за един имот, който е жилище и не се ползва като офис. Ако в крайната сума има включени разходи за материали, то трябва да има отделно посочване в издадения документ за това. В годишната данъчна декларация се посочва, че ще се използва това облекчение, но понеже все още не е предвидено да се прилагат документи към нея, лицето трябва да ги пази в случай на последваща проверка.

До края на 2021 г. с по-ниско ДДС

ще бъде настаняването в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, както и доставката на книги, учебници, познавателни книжки, детски книги с илюстрации, за рисуване и оцветяване. Същото важи за предоставянето на ресторантьорски и кетъринг услуги, вкючително за доставка на храна за вкъщи. Извън обхвата остава доставката на спиртни напитки. С налог от 9 на сто са храните, подходящи за бебета и малки деца, бебешките пелени и други бебешки хигиенни артикули. Доставката на обща туристическа услуга, екскурзии, организирани от туроператори и агенти със случаен автобусен превоз на пътници също попада в групата, както и използването на спортни съоръжения като зали, басейни и др. Така по-нисък налог от 9% вместо 20% ще имат общо 7 групи стоки и услуги.

До края на декември 2025 г. лихвите по облигации и други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общини, и допуснати до търговия на пазар за растеж, няма да се облагат с окончателен данък. Такъв пазар у нас е пазарът за растеж beam, който се организира от Българска фондова борса (БФБ).

Отделно с нулева ставка се облага доставката на ваксини срещу коронавируса и услугите, пряко свързани с тях. В обхвата се включва доставката на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на коронавирус и услугите, пряко свързани с тези изделия.

За гражданите са предвидени облекчения при издаване на документи за придобити доходи от друга стопанска дейност и наем. Ако физическо лице придобие доход от наем от друго физическо лице, то има задължението да издаде документ за събрани суми. Новостта тук е, че в документа няма да се посочва ЕГН, а само имената, придобитият доход и подпис, като е нужно да има два екземпляра. Изключение има само ако платецът е фирма или самоосигуряващо се лице. Тогава конкретните данни като ЕИК по БУЛСТАТ или ЕГН трябва да се впишат.

При фирмите важна промяна има при авансовите вноски

Досега условие за това дали да се подават бяха нетните приходи от продажби от предходната година. През 2021 г. обаче ще се взима сумата от годината преди предходната година, или това е 2019 г. Така задължение да правят авансови вноски имат фирмите с нетни приходи от продажби през 2019 г., надвишаващи 300 млн. лв. Тримесечни вноски правят тези предприятия, чиито продажби са между 300 000,01 лв. и 3 млн. лв. включително. Новоучредените дружества не правят вноски в първите си две години, а фирмите, създадени вследствие на преобразуване правят тримесечни вноски за първите две години.

За какви помощи може да се кандидатства

Социалното министерство обобщи за какви помощи можем да кандидатстваме през 2021-а.

– Всички семейства със записани в I и в VIII клас деца ще могат да получат по 300 лв. помощ.

– 73 млн. лв. са осигурени за подкрепа на семействата с деца до 14 г., които учат от разстояние.

– Детските надбавки остават по 40 лв. за едно дете, 90 лв. за две и 135 лв. за три деца.

– Размерът за помощта за отопление отново ще е около 500 лв. за целия зимен сезон.

През 2021-а се увеличава размерът на данъчното облекчение за деца върху сумата от годишната данъчна основа на родител.

Семействата с ниски доходи пък ще могат да ползват и детски надбавки, и семейно подоходно облагане. Тази година продължават и всички видове социална подкрепа за хората с увреждания, а заплатите на личните асистенти се увеличават.

Правителството продължава антикризисните мерки

И през 2021 г. продължават антикризисните мерки на правителството. До края на март 2021 г. всеки пенсионер ще получава по 50 лв., както е и в последните пет месеца. Това ще струва 318 млн. лв.

За април всички пенсионери, които получават пенсия/пенсии заедно с добавките в размер от 300.01 до 369 лв. включително, ще получат еднократна сума от 120 лв. Очаква се по този начин да бъдат подпомогнати 392 000 души, а сумата е 47.4 млн. лв.

До края на годината правителството ще отпуска компенсация за принудителен неплатен отпуск на родители с деца до 14 г., като за това са заделени 73 млн. лв. Семействата с едно дете могат да получат максимум 610 лева на месец, а с две или повече – 915 лв. От помощта могат да се възползват родители, които са в неплатен отпуск, останали без работа поради пандемията и самоосигуряващи се лица с прекъсната дейност.

Компенсацията за служители от затворен заради ограничителни мерки бизнес се увеличава от 24 лв. твърда сума дневно на 75% от осигурителния доход. Това е размерът на сумата, която ще получават хората от бизнеси, затворени от 1 до 31 януари. За тази мярка са отделени 50 млн. лв. За компенсации за ноември са кандидатствали почти 5000 работодатели за 23 000 работници, за които са изплатени 11 млн. лв. За декември обаче, когато реално влязоха в сила по-сериозните ограничения, кандидатстването е през този месец, Ще приемат документи до края на януари за пострадалите от локдауна през декември.

Продължават да действат схемите 60/40 и 80/20, по които се подпомага запазването на заетостта. Втората схема е само за три сектора – туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт, като по нея за всеки служител се плащат 290 лв.

Банкнотата от 2 лева излиза от обращение

Ако са ни останали хартиени двулевки, можем да ги обменим по номинал за монети в касовите центрове на БНБ без краен срок и такси, категорични са от Централната банка.

Виолетовата банкнота с лика на Паисий Хилендарски бе пусната за първи път през 1999 година и заменя старите банкноти от 2 000 лева при деноминацията на българския лев през същата година. На тях е ликът на майстор Колю Фичето. Както всички останали монети и банкноти в годината на деноминацията, и хартиената двулевка, и банкнотата от 2000 лева са официално платежно средство. От 2000-та година обаче хартиените 2 лева са неизменно с нас, а банкнотата с Колю Фичето остана в историята. 15 години по-късно БНБ пусна в обращение паралелно и монета със същия номинал, на която отново е изобразен отец Паисий.

През 2018-та в чест на първото българско европредседателство Централната банка пусна в обращение и емисия от двулевови монети, на която вместо лика на Паисий е логото на председателството.

Тъй като заедно със сребърната възпоменателна монета с частична позлата от 10 лева със същата тематика, тази лимитирана двулевка е колекционерска рядкост, трудно може да я срещнем в ежедневната циркулация на монетите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *