Финансират туристическия сектор у нас с 30 млн. лв.

Финансират туристическия сектор у нас с 30 млн. лв.

Министерството на туризма одобри за финансиране 2220 заявления по Схема BG-176789478-2021-05 -Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 на стойност 30 млн. лв.

Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19.

Кандидатстването и оценяването на заявления за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), съобщиха от Министерство на туризма.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно и се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но индивидуалният максимален размер на помощта за допустимите кандидати не може да надвишава 20% от този оборот.

Общият брой на кандидатите, подали заявления по схемата в рамките на установения срок, е 2799. Безвъзмездната финансова помощ, която всяко едно предприятие получава, е в размер на 1,14% от реализирания оборот за 2019 г.

Средствата ще бъдат преведени по банков път в рамките на първата седмица на 2022 година.