Купуваме поне още 80 000 таблети и лаптопи за училищата с пари от ЕС

Купуваме поне още 80 000 таблети и лаптопи за училищата с пари от ЕС

Страната ни ще закупи още поне още 80 000 таблети и лаптопи за ученици и учители със средства от ЕС. Средствата за тях ще бъдат отпуснати по линия на инструмента REACT-EU за подпомагане на образователната система за преодоляването на последиците от пандемията.

За целта Кабинетът одобри четвърто изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с цел осигуряване на непрекъснатост на учебния процес в отговор на пандемията от COVID-19, като се закупят допълнителни устройства за поне 10% от учителите и учениците. Те ще се ползват оптимално в учебния процес, и се осигурят условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. В системата има около 807 000 лица – 90 учители и 717 000 ученици. Ако за 10% от тях бъдат закупени устройва, то те ще бъдат поне 80 000. Образователният министър Красимир Вълчев вече обясни, че 20 000 от тях ще са за педагозите, а останалата част за учениците.

Оперативната програма е допълнена с нова Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в кризисни условия“ със 100% финансиране от Европейския социален фонд в размер на 56 018 444 евро (109 562 555 лв.). С изпълнението на предвидените дейности ще бъдат подкрепени участниците в образователния процес (ученици, учители, образователни медиатори, родители) с цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние в електронна среда.

Изменението стана възможно в резултат на действията на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19 и осигурените допълнителни средства по линия на REACT-EU за 2021 г., произтичащи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, с които се оказва помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.