Как да докажем трудовия си стаж от друга държава

Как да докажем трудовия си стаж от друга държава

Как да го направим у нас и какви действия да предприемем

Как да го направим у нас и какви действия да предприемем

Българите, който се връщат в страната ни, след като са работили известно време в друга държава, членка на Европейския съюз, поставят въпроса как следва да докажат трудовия си стаж, натрупат в чужбина.

На този и други въпроси отговаря Тодор Капитанов – създателят на www.mywork.bg – автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Съгласно закона в България, трудовият и осигурителният стаж се установява с трудов договор и/или с други документи, издадени от работодателя, осигурителя и/или от компетентната осигурителна институция съгласно законодателството на съответната държава.

За да докажат своя трудов стаж, лицата следва да извършат съответните действия:

1. Лицата подават заявление до работодателя, към което прилагат акт за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или документи, издадени от работодателя и/или от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж.

Документите в зависимост от страната на произход трябва да са оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Представените документи се връщат на лицето, като копие от тях или техен опис се съхранява в трудовото досие.

2. Въз основа на предоставените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице условията по закон, работодателят предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж, и разпорежда да бъде начислен съответният процент към основната заплата за признатия период като допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Компетентен да отчете и съответно да определи размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на база представените от работника или служителя документи, е работодателят.

Не е необходимо лицето, което представя документа удостоверяващ работата му по трудово правоотношение в друга държава членка на Европейския съюз, допълнително към него да прилага и документ от български компетентен държавен орган, който да удостовери, че този стаж важи в България.

Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка.

Справка:

чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата

чл. 13, ал. 2 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 352, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 353 от Кодекса на труда

чл. 354, ал. 2 от Кодекса на труда