Инспекцията по труда: Бедстващите българи в Швеция са типичен случай на измама

Инспекцията по труда: Бедстващите българи в Швеция са типичен случай на измама

Разпространеният в медиите случай на български сезонни работници в Швеция, които твърдят, че са оставени без подслон, работа и доходи, както е представен в медиите съдържа всички белези на измама, за които Инспекцията по труда многократно е обръщала внимание. Това се посочва в съобщение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Хората, по техни данни, са убедени да заминат от физическо лице без да имат информация то да е представител на регистрирана в Агенцията по заетостта фирма посредник, предприятие, което осигурява временна работа или на работодател, който ще командирова в рамките на предоставяне на услуги. Заплатили са такса, каквато при законосъобразно изпращане или командироване не може да бъде искана от лицата, търсещи работа.

Заминали са без каквито и да е писмени документи, в които да са договорени условията им на труд и пребиваване в приемащата държава, да са налични данните на изпращащия ги, на работодателя в приемащата държава. При липса на тези данни Инспекциите по труда и в България, и в приемащата държава, са в обективна невъзможност да осъществят контрол.

Въпреки липсата на достатъчно информация за осъществяване на контрол, Инспекцията по труда се самосезира и се полагат усилия да се установят повече данни за начина на изпращане на групата, за да бъде извършена проверка в рамките на правомощията на Агенцията. Прави се опит и за идентифициране на работодателя в Швеция с цел сигнализиране на местните контролни органи, се посочва в съобщението.

Повече информация за правата и задълженията на търсещите работа мобилни работници се публикува периодично в сайта на Инспекцията по труда.

Случаят съвпадна със създаването на кратко ръководство за справедлива сезонна работа от Европейския орган по труда (ЕОТ). Част от него е чек лист с въпроси, отговорите на които насочват дали изпращането за сезонна работа в рамките на Европейския съюз е законосъобразно, информират от ГИТ. В брошурата са описани основни права, които гражданите на ЕС или граждани на държави извън ЕС, които законно пребивават в държави от ЕС, имат. Информацията обръща внимание и на равното третиране на работниците, социалното осигуряване, условията на труд и живот и др.

Публикувани са и линкове към полезна информация и към данни на институции, с които лицата могат да се свържат при нарушени техни права и които са достъпни при онлайн разпространението на брошурата.Инспекцията по труда е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането на кампанията за България.